Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2023 - rekrutacja


Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa „ISKRA”


"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 8 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu białostockie, monieckiego oraz miasta Białystok w tym:

 • 4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Procedura rekrutacji do Programu:

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów:

 • karty zgłoszeniowej,
 • kopii orzeczenia o niepełnosprawności,
 • formularza przetwarzania danych osobowych.

do Centrum Usług na Rzecz osób z ASD i ich opiekunów w Białystoku, ul. Warszawska 6a, 15 - 062 Białystok, lokal nr 3 w godzinach 9.00 - 17.00 do dnia 06.06.2023 r.

Więcej informacji pod nr tel. 503 828 348 Monika Kożuchowska - Dojlido


Do pobrania:

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie.